Rijkstaken

In de package deal tussen IPO, VNG en Rijk van medio 2009 is afgesproken dat het Rijk nagaat welke vergunnings- en toezichtstaken, waarvoor het Rijk bevoegd gezag is, uitgevoerd kunnen worden door de Regionale Uitvoeringsdiensten. Hierbij blijft het Rijk bevoegd gezag, alleen de uitvoering vindt elders plaats. Ter uitvoering van deze afspraak is het ministerie van VROM in februari 2010 gestart met het project “Uitbesteding van rijkstaken aan Regionale Uitvoeringsdiensten”.

Het project heeft in eerste instantie de focus gelegd op het opstellen van een beleidskader waarin het uitgangspunt en de randvoorwaarden voor de uitbesteding van rijkstaken zijn verwoord.

Inmiddels is het opstellen van dit beleidskader ingehaald door het nieuwe kabinet en de verschillende acties die uit het regeerakkoord voortvloeien. Daarom wordt het project nu geplaatst in het licht van de discussie rondom de decentralisatie van rijkstaken, het programma Compacte Rijksdienst en de discussie rondom de BRZO-taken. De eerste verkenningen hiertoe zijn inmiddels gestart.

Lees ook:

Diensten

Omgevingsdiensten

Projecten

Kwaliteit