Bestuursoverleg

Op 16 februari was de aftrap voor de regionale samenwerking van de 2 RUD’s in het Noordzeekanaalgebied: IJmond en Amsterdam. Een brede groep met deelnemers van landelijke inspectiediensten, regionale milieuteams politie en milieudiensten van gemeenten boog zich over de risico-analyse en prioritering voor het thema asbest.

Regionale samenwerking

Het project is een van de pilotprojecten in het kader van PUmA en heeft als doel de samenwerking van bestuur en OM te concretiseren. Het thema asbest is ook een landelijke prioriteit waarvoor het pilotproject eveneens nauw samenwerkt met de vervolgaanpak ketensamenwerking asbest.

Inleiding Robert te Beest

Bestuurlijk portefeuillehouder Robert te Beest wethouder toezicht en handhaving Velsen, opende de bijeenkomst met het onderstrepen van het belang van het organiseren op een grotere schaal. Hij belichtte dat de koers is om uiteindelijk te komen tot 1 RUD voor het Noordzeekanaalgebied in 2015. De regio loopt hiermee voorop in deze ontwikkeling. In dit geval gaat het om asbestsanering die zich niet aan gemeentegrenzen houdt. “Met het PUmA-project gaan we aan de slag. Het is de uitdaging om elkaar te vinden op het doel. Dat vraagt om een vrije en creatieve benadering. Dat is een hele kluif in dit toch behoorlijk grote gebied. Deze middag is de start om samen de risico’s te analyseren en keuzes te maken.” Robert ziet het bestuurlijk als zijn rol om het project en de gemeenschappelijke aanpak op tafel en zichtbaar te houden.

De aanpak

Vervolgens belichtte projectleider Herbert Dekkers de doelstellingen van de pilot. “Het gaat om het organiseren van de samenwerking met alle ketenpartners en te komen tot meetbare resultaten. Het resultaat voor de aanpak van het asbestprobleem zal onderdeel uitmaken van het uitvoeringsplan van de 2 RUD’s.” Ed Auée schetste de werkwijze van programmatisch handhaven, die bij de meeste aanwezigen wel bekend is. “Vandaag gaat het gesprek over welke doelgroepen en welke risico’s vanuit de inhoud aangepakt gaan worden. Dat leidt tot doelgroepgerichte acties. Daar waar we echt effect willen hebben! Voor overige zaken geldt de standaard sanctiestrategie.”

Daarna kwam de inhoudelijke behandeling aan bod. Vanuit de deelnemers zijn de doelgroepen en de vereiste gedragingen aangevuld en bediscussieerd. Voorbeelden zijn het toevoegen van “industrie” en het uitsplitsen van de doelgroep professionele eigenaren naar overheid – niet overheid. Er was discussie over het hanteren van een indeling naar objecten (schepen, treinstellen etc), maar er werd geconcludeerd dat het gaat om mensen die iets doen, niet om objecten. Zo ook de vraag of er specifiek naar certificerende instellingen moet worden gekeken. Daarvan is de conclusie dat het onderdeel is van de context, maar strikt gezien geen doelgroep is. Het mogelijk intrekken van een certificaat is wel een interessant en ook gevoelig thema.

Verder ging de discussie over medewerkers van gecertificeerde instellingen die zwart bijklussen en het fout doen. Een praktische tip is om bij die instellingen handhavingsverzoeken te doen in plaats van klachten in te dienen. Een verzoek moet men namelijk altijd in behandeling nemen. In de pauze zijn de opmerkingen verwerkt.

Het gaat er om de primaire focus te richten. Het gaat om vezels die vrijkomen en schade veroorzaken aan mens aan milieu. De waardering in scores van het belang roept bijzonder veel discussie op. En er is een sterke neiging om alles erg te vinden. Reflectie door de kerngroep moet hier uitkomst bieden.

 Tot slot – het vervolg

In het slotwoord complimenteerde Ben Verleg de organisatie en betrokkenheid van de deelnemers. De verwachte ‘Poolse landdag’ is het niet geworden. De experts verstaan elkaar goed. Verheugend is de deelname van de bestuurlijk portefeuillehouder en de Officier van Justitie. “Het  commitment zorgt er voor dat het niet halverwege ergens stokt. Wat we hier afspreken gaat ook werken. De volgende stappen zijn: doelgroepen kiezen en verdiepen.” Na besluitvorming over het plan volgt de uitvoering.

De verwachting is dat het uitvoeringsprogramma in juni 2012 klaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *